Algemene leveringsvoorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor organisaties die een community afnemen bij Joinby

Joinby - algemene leveringsvoorwaarden (licentie, ontwikkeling en support)  

 OVEREENKOMST

1. Aanbieding en overeenkomst 

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen van JoinbyGildstraat, 3572 EJ Utrecht (hierna “developer”) en op alle overeenkomsten (elk, een “overeenkomst”) gesloten tussen developer en opdrachtgever (hierna “opdrachtgever”), inclusief alle overeenkomsten voor door developer geleverde diensten, waaronder consultancy en training. Tenzij anders aangegeven zijn alle offertes van developer vrijblijvend. 

 1.2. De overeenkomst met opdrachtgever komt pas tot stand nadat deze door de daartoe bevoegde personen van developer en opdrachtgever is getekend.  

1.3. Alle offertes van developer zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven in de betreffende offerte.  

1.4. Een offerte voor meerdere onderdelen verplicht developer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de geoffreerde prijs.  

1.5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  

1.6. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door developer zijn aanvaard.  

1.7. Onder het begrip developer-software wordt verstaan de developer programmatuur, bestaande uit software (client-component) en de daarbij behorende datadienst (server component), de developer documentatie en alle overige door developer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen. De developer-programmatuur kan bestaand uit standaard componenten, maatwerk componenten, of een combinatie van beide.  

1.8. Nadere mondelinge of schriftelijke afspraken en bedingen binden developer pas nadat deze schriftelijk door developer zijn bevestigd.  

1.9. De rangorde van de documenten is: 

 1. het contract/ offerte/ opdrachtbevestiging; 
  ii. deze algemene voorwaarden;  
  iii. de uitvraag/ request-for-proposal; en  
  iv. inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever, indien uitdrukkelijk van toepassing verklaard. In geval van tegenstrijdigheden of onduidelijkheden prevaleert een document van hogere rangorde, waarbij de behandeling van een onderwerp in een document van hogere rangorde uitputtend is.  

2 Uitvoering overeenkomst 

2.1. Developer zal zich naar beste kunnen inspannen de overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval in overeenstemming met de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. De werkzaamheden van developer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting.  

2.2. Developer zal opdrachtgever waar mogelijk en indien nodig op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 

3 Verantwoordelijkheid van en medewerking door opdrachtgever 

3.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de developer-software en van de door developer te verlenen diensten. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het beveiligen van haar gegevens.  

3.2. Opdrachtgever is bekend met de functionele kenmerken van de developer-software en hij is ervoor verantwoordelijk dat de developer-software aan zijn wensen en behoeften voldoet. Bij eventuele onduidelijkheden kan hij voor het sluiten van de overeenkomst informatie bij developer inwinnen of zich door een deskundige derde laten adviseren.  

3.3. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat zij over de juiste apparatuur, software en data- en telecommunicatiefaciliteiten voor de installatie en het gebruik van de developer-software beschikt.  

3.4. Opdrachtgever zal developer steeds tijdig alle voor de uitvoering van de overeenkomst nuttige of noodzakelijke gegevens of inlichtingen, waaronder begrepen (tijdelijke) toegang tot de benodigde informatiebestanden en deskundigen van opdrachtgever verschaffen en voorts alle door developer gewenste redelijke medewerking op tijd verlenen.  

3.5. Het is de taak van opdrachtgever gepaste maatregelen als uitwijk, bescherming van gegevens, regelmatige controle van werking e.d. te nemen, voor het geval de developer-software geheel of gedeeltelijk niet voldoende functioneert of gebreken vertoont. Opdrachtgever zal vóór het operationele gebruik de developer-software grondig testen op eventuele gebreken en op bruikbaarheid en veiligheid in de werkelijke gebruiksomgeving. Hetzelfde geldt in geval van nieuwe releases en/of feature updates van de developer-software

4 Leveringstermijn, Duur van de overeenkomst 

4.1. Alle door developer genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan developer bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar deze zijn nooit een fatale termijn. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen developer en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.  

4.2. Indien developer dient te wachten op medewerking of informatie van opdrachtgever, worden de (leverings)termijnen zo nodig met de duur van een dergelijke wachttijd verlengd.  

4.3. Tenzij anders bepaald in de offerte, wordt de overeenkomst aangegaan voor 1 jaar. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van in de offerte vermelde periode verlengd, of als in de offerte geen periode is vermeld telkens met 1 jaar, tenzij developer of opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk (email volstaat) opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 90 dagen vóór het einde van de desbetreffende periode. 

5 Prijzen en betaling 

5.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen zijn prijzen in EUR en dient betaling in EUR plaats te vinden.  

5.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de betalingstermijn 30 dagen.  

5.3. Tenzij anders overeengekomen, zijn prijzen exclusief ten behoeve van opdrachtgever betaalde onkosten. Deze worden apart in rekening gebracht.  

5.4. Als developer een indicatie of schatting van de totale kosten van de dienstverlening heeft gegeven, betekent dit niet dat er sprake is van een vaste prijs, tenzij developer uitdrukkelijk heeft aangegeven dat het een vaste prijs betreft. Een door opdrachtgever kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nooit als een afgesproken vaste prijs.  

5.5. Bij te late betaling is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Indien opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever tevens verplicht is tot betaling van 15% buitengerechtelijke incassokosten.  

5.6. Als de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan developer nadere zekerheid of vooruitbetaling verlangen bij gebreke waarvan developer de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.   

SOFTWARELICENTIE EN -SERVICE 

6 Terbeschikkingstelling software

 6.1. Developer zal de in de offerte vermelde standaard developer-programmatuur, waaronder de eindgebruikers app, en de developer documentatie ter beschikking stellen aan opdrachtgever op de in de offerte vermelde wijze en voor de in de offerte vermelde duur en gebruiksomvang. Waar het om fysieke goederen gaat zal opdrachtnemer deze afleveren op een door opdrachtgever aan te wijzen plaats in Nederland. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal developer de developer-software installeren.  

6.2. De technische mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van de developer-software, zoals de samenhang met database, besturingssysteem, apparatuur en gegevensdragers, staan vermeld in de hard- en softwarevereisten, welke zijn gecommuniceerd met opdrachtgever.  

6.3. De broncode van de developer-programmatuur wordt aan opdrachtgever niet ter beschikking gesteld.  

6.4. De informatie als vermeld in offertes, voorstellen, aanbiedingen, bijlagen, testprogramma’s, documentatie, product en projectbeschrijvingen e.d. is slechts bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als een toegezegde of gegarandeerde eigenschap van de developer-software. Meer in het bijzonder is developer voor een deel van de functionaliteit van de developer-software afhankelijk van de beschikbaarheid van diensten en content van derden, welke niet altijd, of zonder onderbreking, beschikbaar zullen zijn. Developer kan niet garanderen dat de developer-software ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal functioneren of dat, als aanvullende support is afgesproken, steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd. 

7 Gebruiksrecht software 

7.1. De systemen van developer zijn leidend om het gebruik van de developer-software vast te stellen. Mede ter controle van mogelijk additioneel gebruik zal opdrachtgever aan developer de mogelijkheid bieden om het gebruik van de developer-software door opdrachtgever te meten ten einde te verifiëren of het gebruik door opdrachtgever in overeenstemming is met de overeenkomst tussen developer en opdrachtgever. Indien opdrachtgever heeft nagelaten developer over het additionele gebruik te informeren, zal developer een naheffing aan opdrachtgever in rekening brengen.  

7.2. Bij periodieke betaling (abonnement) van de licentie- en gebruiksvergoeding (en optioneel supportvergoeding) vervalt het recht op gebruik van de developer-software (en support) wanneer opdrachtgever de overeengekomen periodieke betalingen niet meer voldoet.  

7.3. Developer verleent aan opdrachtgever het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de in de overeenkomst genoemde developer-software, inclusief bijbehorende documentatie, te gebruiken.  

7.4. De developer-software mag door opdrachtgever uitsluitend in de eigen onderneming, organisatie of instelling van opdrachtgever worden gebruikt, tot het maximum van het in de overeenkomst genoemde aantal users of beschreven gebruik, een en ander conform het gestelde in de overeenkomst, tenzij opdrachtgever de toepasselijke extra upgrade tarieven en kosten betaalt overeenkomstig de dan geldende prijzen en staffels.  

7.5. In geval van niet overeengekomen gebruik heeft developer recht op een vergoeding van ten minste driemaal de totale opdrachtsom, onverminderd het recht van de developer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.  

7.6. Opdrachtgever is niet gerechtigd kopieën van de developer-software te maken.  

7.7. Waar de developer-software (deels) ter beschikking wordt gesteld via het platform van een derde partij, meer in het bijzonder Apple’s App Store voor iOS of Google’s Google Play voor Android, dan gelden de voorwaarden van dat platform ten aanzien van het gebruik van (dat deel van) de developer-software 

7.8. Het is opdrachtgever niet toegestaan de developer-software te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derden te stellen of over te dragen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever zal de developer-software niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. 

8 Software van toeleveranciers

Indien een toeleverancier van developer slechts het recht verleent van een toeleverancier afkomstige software te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van zijn licentie- of gebruiksovereenkomst of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van een dergelijke toeleverancier, zullen de bepalingen van genoemde overeenkomsten prevaleren boven de bepalingen neergelegd in deze algemene voorwaarden. Op verzoek van opdrachtgever zal developer opdrachtgever informeren over de inhoud van genoemde overeenkomsten. Developer is niet aansprakelijk voor het functioneren van of gebreken in software of hardware van enige toeleverancier.  

CONSULTANCY, MAATWERK/MEERWERK, ACCEPTATIE 

9 Consultancy

 9.1. Alle door developer te verlenen aanvullende diensten zullen door opdrachtgever en developer schriftelijk worden overeengekomen. Opdrachtgever en developer zullen de specificaties en de planning voor de te verlenen diensten schriftelijk overeenkomen. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan developer aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.  

9.2. Developer zal bij het inzetten van haar medewerkers rekening houden met de wensen van de opdrachtgever maar developer bepaalt zelf wie de developer dienstverlening zal uitvoeren. Developer kan voor de uitvoering van de werkzaamheden zo nodig een derde inschakelen.  

9.3. Indien dit wenselijk is, kan developer de uit te voeren werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op het kantoor van opdrachtgever uitvoeren en opdrachtgever zal de noodzakelijke faciliteiten als werkruimte, zonder berekening van kosten, ter beschikking stellen. De developer medewerkers zullen zich aan de huisregels van opdrachtgever houden.  

9.4. Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan de te verlenen diensten, zal opdrachtgever developer steeds tijdig alle voor de uitvoering van de overeenkomst nuttige of noodzakelijke gegevens of inlichtingen, waaronder begrepen (tijdelijke) toegang tot de benodigde informatiebestanden en deskundigen van opdrachtgever verschaffen en voorts alle door developer gewenste redelijke medewerking op tijd verlenen.  

9.5. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden de noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van developer staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit invloed hebben op het voorziene tijdstip van voltooiing. Developer heeft in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en kan de ontstane kosten en eventuele leegloop volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen. 

10 Maatwerk/meerwerk 

10.1. Indien developer werkzaamheden heeft verricht die buiten de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden door opdrachtgever aan developer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van developer 

10.2. Indien door additionele wensen van opdrachtgever de eisen of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd ten opzichte van die vermeld in de overeenkomst is er sprake van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt. Indien developer meent dat van meerwerk sprake zal zijn, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan opdrachtgever. Developer is echter niet verplicht aan een eventueel verzoek van opdrachtgever tot het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.  

10.3. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. Developer zal opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.  

10.4. Indien developer een indicatie of schatting van de totale kosten van de dienstverlening heeft gegeven, betekent dit niet dat er sprake is van een vaste prijs, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever is echter gerechtigd om te beslissen of de werkzaamheden zullen worden voortgezet indien de indicatie of schatting overschreden wordt. 

11 Acceptatie, risico-overgang, en garantie 

11.1. Als partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt opdrachtgever de developer-software in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Als tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, geldt het volgende:  

11.2. Waar hieronder sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door developer schriftelijk kenbaar gemaakte en/of overeengekomen functionele en technische specificaties van de developer-software. Van een fout is alleen sprake indien opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan developer te maken.  

11.3. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien (14) dagen na voltooiing van de installatie door developer. Gedurende de testperiode is opdrachtgever niet gerechtigd de developer-programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Opdrachtgever zal de overeengekomen acceptatietest met voldoende omvang en diepgang uitvoeren op de developer-software en de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan developer rapporteren.  

11.4. Indien een acceptatietest is overeengekomen geldt verder dat opdrachtgever verplicht is onder zijn volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of de afgeleverde developer-software beantwoordt aan de door developer schriftelijk kenbaar gemaakte kenbaar gemaakte en/of overeengekomen functionele en technische specificaties. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de bijstand die developer verleent bij het uitvoeren van een acceptatietest voor risico van opdrachtgever.  

11.5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de developer-software fouten bevat, zal opdrachtgever developer uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Developer zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij developer gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de developer-software aan te brengen.  

11.6. Acceptatie van de developer-software mag niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en verder niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de developer-software redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van developer om deze kleine fouten te herstellen in de eerste drie maanden na oplevering.  

11.7. De developer-software zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:  
i. indien partijen niet een acceptatietest zijn overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door developer uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie; dan wel  
ii. indien partijen wel een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode; dan wel  
iii. indien developer vóór het einde van de testperiode een issuelijst ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld.  

11.8. In afwijking hiervan zal de developer-software, indien opdrachtgever daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.  

11.9. Als de developer-software in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.  

11.10. Developer zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in geleverde developer-programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van dertig (30) dagen maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen dertig (30) dagen na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij developer zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de developer-programmatuur in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval developer volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. Developer kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever of van andere niet aan developer toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uit voeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden ontdekt.  

11.11. De herstelverplichting vervalt indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van developer wijzigingen in de developer-programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.  

SUPPORT 

12 Basis support 

Developer levert voor negentig (90) dagen na finale acceptatie basis support op de developer-software op basis van best-effort, via mail. Basis support bestaat uit het beantwoorden van tweedelijns gebruikersvragen. 

Verantwoordelijkheden developer  
Developer is verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het CMS en voor wijzigingen van de codebase van de app en het CMS. Developer is bereikbaar gedurende Nederlandse kantoortijden voor tweedelijns support.  

Verantwoordelijkheden opdrachtgever  
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de distributie van de app en voor eerstelijns support, tenzij anders overeengekomen.  

Uptime niveaus 
Het CMS wordt door een derde partij gehost. Het uptime niveau van deze partij is 99,98%. Oplostijden Developer zal altijd proberen fouten zo snel mogelijk op te lossen. Zij onderkent dat de app van opdrachtgever een belangrijk onderdeel is van haar organisatie en dat downtime vermeden dient te worden. Echter, gezien de aard en oorzaken van fouten sterk kan verschillen, kan developer geen gegarandeerde oplostijden geven. In alle gevallen zal developer zich naar beste kunnen inspannen om fouten zo snel mogelijk op te lossen. 

13 Aanvullende support, supportvergoeding 

13.1. Indien developer en opdrachtgever overeenkomen dat er in tijd of omvang aanvullende support wordt geleverd, voor bijvoorbeeld trainingen en het herstellen van fouten, dan is dit op basis van de in de overeenkomst vermelde voorwaarden, tegen de in de overeenkomst genoemde periodieke supportvergoeding. Developer kan de omvang van haar aanvullende support van tijd tot tijd aanpassen.  

13.2. Developer kan de aanvullende supportvergoeding met ingang van elk nieuw jaar wijzigen. Tenminste één maand voor het einde van het desbetreffende jaar stelt developer opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de wijziging van de aanvullende supportvergoeding die voor het volgende jaar van toepassing zal zijn. De supportvergoeding wordt door developer periodiek vooraf gefactureerd.  

13.3. Aanvullende support wordt aangegaan voor een initiële periode van één jaar, tenzij in de overeenkomst anders vermeld. Na afloop van deze initiële periode wordt het onderhoud telkens stilzwijgend verlengd voor periodes van één jaar, tenzij developer of opdrachtgever het onderhoud schriftelijk en aangetekend beëindigt met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal 3 maanden vóór het einde van de desbetreffende onderhoudsperiode.  

Support fee  
Support; tijdens Nederlandse kantoortijden, per persoon, per uur EUR 85,-  
Support; per persoon, per uur, avonden, nachten, weekends en Feestdagen EUR 125,- 

14 Support door derden niet toegestaan

Ter bescherming van de geheime en vertrouwelijke informatie van developer, zijn derden niet bevoegd onderhoudswerkzaamheden aan de door developer aan opdrachtgever geleverde developer-software te verrichten.  

OVERIGE 

15 Intellectuele eigendom 

15.1. De intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht en know-howrecht, inclusief de mogelijkheid tot het registreren daarvan) op alle developer-software, diensten of andere materialen (zoals: analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes etc.), inclusief mogelijke wijzigingen, aanvullingen en maatwerk, die door developer aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij developer of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten die in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend.  

15.2. Meer in het bijzonder kunnen de technieken en applicaties die door developer worden of zijn toegepast ten behoeve van het voor opdrachtgever vervaardigde, door developer ook op andere producten worden toegepast cq. ten behoeve van andere opdrachtgevers worden gebruikt. Developer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis, inzichten en methoden ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Door opdrachtgever afgekeurde concepten kunnen aan andere opdrachtgevers worden voorgesteld.  

15.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten of merken uit de developer-software of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de developer-software 

15.4. Indien de overeenkomst in fasen is opgedeeld en wordt verleend, heeft de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen, uitdrukkelijk niet het recht om de resultaten uit (een) eerdere fase(n) te gebruiken voor (een) volgende fase(n) indien daartoe niet de opdracht is verleend aan developer.  

15.5. Het is opdrachtgever niet toegestaan de developer-software te reverse enginerendecompilerendeassembleren, of vertalen noch proberen toegang te verkrijgen tot de broncode om afgeleide producten van de broncode van de developer-software te creëren, behoudens het gebruik toegestaan bij de wet.  

15.6. Het is developer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de developer-software 

15.7. Developer het recht om de betreffende resultaten en materialen op de gebruikelijke wijze voor eigen publiciteit en promotie in zijn portfolio, presentaties en persmaterialen vermelden. Developer mag opdrachtgever als klant noemen in portfolio, presentaties en persmaterialen.  

15.8. Developer zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie en vordering die gebaseerd zijn op de bewering dat de developer-software inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht van derden. Developer zal de eventuele bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen, mits opdrachtgever developer onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan developer overlaat en hierbij alle medewerking verleent.  

16 Geheimhouding en overname personeel 

16.1. Developer en opdrachtgever zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde van de andere partij te ontvangen en reeds ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Opdrachtgever zal in het bijzonder de informatie met betrekking tot de developer-software en de daarbij behorende documentatie vertrouwelijk behandelen, geheim houden en niet aan derden ter beschikking stellen.  

16.2. Opdrachtgever zal tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van één jaar na het einde van de overeenkomst het personeel van developer niet actief benaderen, niet in dienst nemen of anderszins voor zich werkzaam laten zijn. 

17 Aansprakelijkheid 

17.1. Aansprakelijkheid van developer is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  

17.2. Developer is niet aansprakelijk voor:  

 1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door opdrachtgever ter hand is gesteld;
  ii. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van opdrachtgever; 
  iii. fouten of tekortkomingen van door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden.  
  iv. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers; en  
  v. fouten of tekortkomingen in het geleverde resultaat, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijke proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.  

17.3. De aansprakelijkheid van developer is beperkt tot de extra kosten van opdrachtgever die het directe gevolg zijn van de toerekenbare tekortkoming. Hieronder wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van developer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan developer toegerekend kunnen worden; en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Developer is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder in het bijzonder is begrepen schade wegens winstderving, te verwachten besparingen of verlies van gegevens. Developer is evenmin gehouden tot het vergoeden van schade wegens te late levering van de developer-software, de uitvoering van werkzaamheden of dienstverlening.  

17.4. De totale aansprakelijkheid van developer is beperkt tot een bedrag gelijk aan het laagste van de volgende twee bedragen: EUR 50.000 of het bedrag gelijk aan de totaal betaalde prijs (exclusief omzetbelasting) van de met developer overeengekomen werkzaamheden, dienstverlening en leveringen in het jaar voorafgaand aan het schadebrengende feit.  

17.5. Elke verdere aansprakelijkheid van developer voor door opdrachtgever geleden schade is uitgesloten, ongeacht de grond voor de geleden schade, hetzij uit wanprestatie, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins. 

17.6. De beperking van aansprakelijkheid van developer geldt niet in het geval van opzet of grove schuld.  

17.7. Opdrachtgever vrijwaart developer voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de overeenkomst, waaronder met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom van zulke derden op materialen en informatie verstrekt door opdrachtgever. Indien developer aldus door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden developer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.  

17.8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens developer en de door developer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.  

17.9. Elke verdere aansprakelijkheid van developer voor door opdrachtgever geleden schade is uitgesloten, ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen hetzij uit wanprestatie, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins. 

18 Opzegging en ontbinding 

18.1. Opdrachtgever kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.  

18.2. Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de andere partij:  
(i) failliet wordt verklaard,  
(ii) al dan niet voorlopige surcéance wordt verleend, of  
(iii) de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.  

18.3. Indien de overeenkomst door developer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, de fee en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Tevens eindigt dan het gebruiksrecht van opdrachtgever voor de software (standaard-software en maatwerk-software). Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de developer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de overeenkomst wordt nagekomen, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.  

18.4. Bij opzegging of ontbinding geldt voor het overige geen ongedaanmakingsplicht.

19 Algemeen 

19.1. Wijzigingen en aanpassingen van de Overeenkomsten afgesloten tussen developer en opdrachtgever dienen schriftelijk plaats te vinden. Developer kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. In dat geval zal developer opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen, maar niet korter dan dertig dagen voordat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.  

19.2. Developer zal voldoen aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als verwerker op haar rusten, en developer en opdrachtgever zullen een aparte verwerkersovereenkomst sluiten, waarbij developer onder meer zorg zal dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.  

19.3. Developer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.  

19.4. Opdrachtgever kan niet verrekenen of een betalingsverplichting opschorten.  

19.5. Developer is niet gehouden te voldoen aan enige verplichting, indien het niet mogelijk is dit te doen als een gevolg van overmacht als brand, stakingen, arbeidsonrust, ziekte, overheidsmaatregelen, late of niet-levering door toeleveranciers of enige andere oorzaak buiten zijn macht. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. 

19.6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens developer en de door developer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.  

19.7. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van vestiging van developer is exclusief bevoegd.  

19.8. Partijen erkennen dat het actief en constructief deelnemen aan een ICT-Mediation een redelijke en passende maatregel is om dreigende schade te voorkomen of te beperken indien deze dreigende schade verband houdt met het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige contractuele verplichting door leverancier. Opdrachtgever verplicht zich om die reden op eerste schriftelijk verzoek van developer onverwijld actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te nemen aan een ICT-Mediation overeenkomstig het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).  

 

Deze versie: januari 2021.